Datapoint Yukaghir (Kolyma) / SNegOV Order

Language:
Yukaghir (Kolyma)
Feature:
SNegOV Order by Matthew S. Dryer
Value:
No SNegOV

References