Datapoint Chepang / Third Person Zero of Verbal Person Marking

Language:Chepang
Feature:Third Person Zero of Verbal Person Marking by Anna Siewierska
Value:Zero in all 3sg forms

Examples

Sentence 3888:

 

sg 

du 

pl 

1incl 

 

-ŋə-cə 

-ŋ-sə 

1excl 

-ŋa 

-t ə yh-c ə

-t ə yh-ʔi

2sg 

-naŋ 

-naŋ-jə 

-naŋ-sə 

3sg 

Ø 

-cə 

-ʔi/sə 

References