Datapoint Hausa / Negative Morphemes

Language:Hausa
Feature:Negative Morphemes by Matthew S. Dryer
Value:Negative particle

Examples

Sentence igt-2614:
bàn ga yārò-n dà bài tàimàki Lādì ba
bàn
neg.comp.1sg
ga
see
yārò-n
boy-def
rel
bài
neg.comp.3sg.m
tàimàki
help
Lādì
Ladi
ba
neg
I didn’t see the boy who didn’t help Ladi.

References