Datapoint Mongol (Khamnigan) / NegSOV Order

Language:Mongol (Khamnigan)
Feature:NegSOV Order by Matthew S. Dryer
Value:No NegSOV

References