Datapoint Newari (Kathmandu) / NegSOV Order

Language:Newari (Kathmandu)
Feature:NegSOV Order by Matthew S. Dryer
Value:No NegSOV

References