Datapoint Yukaghir (Kolyma) / NegSOV Order

Language:Yukaghir (Kolyma)
Feature:NegSOV Order by Matthew S. Dryer
Value:No NegSOV

References