Datapoint Koyraboro Senni / SNegOV Order

Language:Koyraboro Senni
Feature:SNegOV Order by Matthew S. Dryer
Value:NoDoubleNeg

References