Datapoint Yukaghir (Kolyma) / SNegOV Order

Language:Yukaghir (Kolyma)
Feature:SNegOV Order by Matthew S. Dryer
Value:No SNegOV

References