Datapoint Yukaghir (Tundra) / SOVNeg Order

Language:Yukaghir (Tundra)
Feature:SOVNeg Order by Matthew S. Dryer
Value:NoSOVNeg

References