Datapoint Yuchi / SOVNeg Order

Language:Yuchi
Feature:SOVNeg Order by Matthew S. Dryer
Value:NoSOVNeg

References