Datapoint Miya / Double negation in verb-initial languages

Language:Miya
Feature:Double negation in verb-initial languages by Matthew S. Dryer
Value:NegVOSNeg/VNegOSNeg/SNegVONeg/SVNegONeg

References