Datapoint Yukaghir (Tundra) / NegSOV Order

Language:Yukaghir (Tundra)
Feature:NegSOV Order by Matthew S. Dryer
Value:No NegSOV

References