Datapoint Kisi / Ordinal Numerals

Language:Kisi
Feature:Ordinal Numerals by Thomas Stolz and Ljuba N. Veselinova
Value:First, two-th, three-th

Notes

Value 

cardinal 

ordinal 

pìl ɛɛ

tásè 

mùú ŋ

mùúŋndɔɔ 

ŋ gàá

ŋ gàándɔɔ

ɔɔlú

hìɔɔlúndɔɔ 

ɛɛnú

nùɛɛnúndɔɔ 

References